POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Szkolenia PSTIS

PSTIS prowadzi szkolenia na terapeutę SI I i II stopnia, w wymiarze 188 godzin wykładów i ćwiczeń. Ukończenie kursu II stopnia, zakończone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu terapeuty SI daje uprawnienia do diagnozowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej.

PSTIS jest w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych, nasz numer ewidencyjny:

2.14/00392/2018

Krótki film z kursu SI - zapraszamy do obejrzenia.


Uprzejmie informujemy, że zgłoszenia na szkolenia I i II stopnia są przyjmowane na 2021 r. 

06.01.2021 14:52:19

Wybrane tematy kursów integracji sensorycznej

 1. Twórca teorii integracji sensorycznej.
 2. Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej (założenia metodologiczne, definicje).
 3. Historia i teraźniejszość teorii integracji sensorycznej (przegląd badań w zakresie integracji sensorycznej)
 4. Główne założenia integracji sensorycznej (pryncypia z zakresu neurologii, psychologii klinicznej, psychologii wychowawczej, pedagogiki specjalnej).
 5. Diagnoza i opracowanie wyników (omówienie, prezentacja testów).
 6. Układ nerwowy i systemy sensoryczne (przebieg procesów integracji sensorycznej w układzie nerwowym, główne centra procesów integracji sensorycznej).
 7. Budowa i funkcjonowanie układów sensorycznych.
 8. Wpływ procesów integracji sensorycznej na funkcjonowanie człowieka (reakcje posturalne, napięcie mięśni, rozwój odruchowy, funkcje okoruchowe, koordynacja ruchów, mowa, percepcja ciała, percepcja wzrokowa, percepcja słuchowa, uwaga, orientacja przestrzenna i inne).
 9. Zaburzenia w funkcjonowaniu człowieka spowodowane dysfunkcjami procesów integracji sensorycznej (ruch, zachowanie, emocje).
 10. Występowanie zaburzeń integracji sensorycznej (autyzm, zespoły genetyczne, ADHD, MPDz, zespół Aspergera, Dysleksja, Dysgrafia i inne).
 11. Kwestionariusz rozwoju sensomotorycznego dziecka (omówienie technika badania).
 12. Obserwacja kliniczna (technika badania, ocena, wykorzystanie wyników badania w diagnozie zaburzeń integracji sensorycznej).
 13. Południowo-Kalifornijskie Testy Integracji Sensorycznej-  techniki prowadzenia, komentarz, analiza wyników.
 14. Inwentarz percepcji czuciowej (technika badania).
 15. Diagnoza i terapia procesów integracji sensorycznej u dzieci z autyzmem.
 16. Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej i główne wskaźniki do terapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
 17. Wczesne rozpoznawanie oraz terapia obronności dotykowej u dzieci i młodzieży.
 18. Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci z trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia).
 19. Uwagi o stymulacji sensorycznej niemowląt z grupy ryzyka.
 20. Diagnoza zaburzeń syndromu modulacji sensorycznej, interpretacja i wskazówki do terapii dzieci z ciężkimi zaburzeniami rozwojowymi (autyzm, niepełnosprawność intelektualna, uogólnione zaburzenia rozwojowe).
 21. Diagnoza syndromu - dyspraksja.
 22. Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci z kruchością chromosomu X.
 23. Obniżony poziom graficzny (przyczyny, terapia).
 24. Diagnoza dysfunkcji integracji sensorycznej u dzieci z zaburzeniami werbalno-słuchowymi (zaburzenia mowy).
 25. Deficyty integracji sensorycznej u dzieci z zespołem Downa - wskazówki do terapii.
 26. Opracowanie wyników Południowokalifornijskich Testów Integracji Sensorycznej.
 27. Budowa programów terapii i techniki terapeutyczne w zaburzeniach integracji sensorycznej związanych z podwrażliwością układu przedsionkowo-proprioceptywnego (zaburzenia mowy, trudności w czytaniu, zaburzenia grafomotoryczne i inne).
 28. Terapia deficytu obustronnej koordynacji ruchowej i sekwencyjności; przekraczanie linii środkowej ciała.
 29. Terapia obronności dotykowej i dyspraksji.
 30. Warunki do prowadzenia terapii integracji sensorycznej i wymagana dokumentacja.
 31. Uwagi do analizy wyników obserwacji klinicznej, badań testami i ich opracowania pisemnego
 32. Zalecenia dla rodziców dzieci z niepewnością grawitacyjną, obronnością dotykową (szkoła, dom, podróż, pielęgnacja, samoobsługa) - doświadczenia własne terapeutów - instruktorów.
 33. Jak wyjaśniać rodzicom, nauczycielom, lekarzom integrację sensoryczną i jej zaburzenia.
 34. Prezentacja konkretnych przypadków (diagnoza, opis badań, program terapii, zastosowane ćwiczenia - dzieci z autyzmem, dysleksji, mpdz, zaburzeniami mowy, ADHD, kruchością chromosomu X. Doświadczenia własne z terapii instruktorów prowadzących szkolenie.
 35. Filmy z terapii integracji sensorycznej.
 36. Dostęp do Kwartalników INTEGRACJA SENSORYCZNA wydawanych przez Stowarzyszenie
opracował: Zbigniew Przyrowski

26.03.2014 00:53:22