POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

HISTORIA – 10 lat metody INTEGRACJI SENSORYCZNEJ w Polsce

Przygotowała: Marta Wiśniewska

1. Lata dziewiędziesiąte.

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej – PSTIS -  powstało w 2000 roku. Jego celem jest propagowanie wiedzy o integracji sensorycznej i jej wpływie na życie człowieka, zwłaszcza na życie dziecka. Ówczesna siedziba stowarzyszenia mieściła się w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 9 lokal B525.   
W dniu 06-17.09.1993 r. w Ośrodku TPD „Helenów” odbył się pierwszy kurs na temat integracji sensorycznej (Sensory Integration – SI). Kurs został zorganizowany przez Zbigniewa Przyrowskiego i Marię Borkowską pod patronatem Sekcji do Spraw Szkoleń Krajowego Komitetu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Ruchowo przy Zarządzie Głównym TPD i Kolegium Kształcenia Zawodowego TPD/WSPS „Helenów” reprezentowanym przez dr Wojciech Gasika. Wzięło w nim udział 48 specjalistów z całej Polski pracujących z dziećmi mającymi dysfunkcje ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenia w rozwoju psychoruchowym i trudności w nauce. Wśród uczestników kursu było 6 lekarzy, 17 rehabilitantów, 8 fizjoterapeutów, 6 pedagogów specjalnych, 8 psychologów, 1 logopeda i 1 instruktor terapii zajęciowej. Wielu z nich ukończyło wcześniej kurs NDT – Bobath. Wykłady prowadziła Violet Maas, a jej asystentką w prowadzeniu zajęć praktycznych była Mary Potter, fizjoterapeutka ze Szwajcarii, która zachęciła Violet Maas do wprowadzenia integracji sensorycznej w Polsce. Asystentem technicznym był mąż Violet Maas, Robbie Robertson. Prowadzący kurs przyjechali do Polski na koszt własny przywożąc ogromną ilość materiałów naukowych i pomocy terapeutycznych.
Podczas pierwszego w Polsce kursu integracji sensorycznej powstało Stowarzyszenie Terapeutów NDT – SI. Jego członkami mogli zostać lekarze, fizjoterapeuci, rehabilitanci, logopedzi, ergoterapeuci, psycholodzy i pedagodzy specjalni, którzy ukończyli kursy NDT lub SI. W dn. 15.11.1993 r. Sąd Wojewódzki w Warszawie wpisał Polskie Stowarzyszenie Terapeutów NDT – SI do rejestru stowarzyszeń. W skład Zarządu weszli: Maria Borkowska (prezes), Małgorzata Matyja, Zofia Szwiling, Zbigniew Przyrowski i Paweł Zawitkowski.                   
W dniu 29.08. – 09.09.1994 r. odbył się w „Helenowie” kurs II stopnia w zakresie terapii integracji sensorycznej. Został on zorganizowany przez Zbigniewa Przyrowskiego i Halinę Schmidt pod auspicjami Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów NDT – SI, Sekcji Szkoleń przy Krajowym Komitecie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Ruchowo i Kolegium Kształcenia Zawodowego TPD – WSPS „Helenów” reprezentowanym przez dr Wojciecha Gasika. Uczestniczyło w nim 30 specjalistów z całej Polski, którzy ukończyli I stopień. Kurs został przeprowadzony w dwóch etapach:
•    Etap pierwszy trwający 6 dni poświęcony był doskonaleniu teoretycznej i praktycznej znajomości metod diagnostycznych (Południowokalifornijskie Testy Integracji Sensorycznej – SCSIT Jean Ayres oraz Klinicznej Obserwacji). Zajęcia odbywały się w dwóch grupach: grupa A (lekarze i rehabilitanci) poznawała zasady prowadzenia klinicznej obserwacji, grupa B (pedagodzy specjalni i psychologowie) uczyła się przeprowadzania klinicznej obserwacji i testów integracji sensorycznej.
•    Etap drugi trwający 4 dni przeznaczony był na interpretację wyników testów, opracowywanie raportu z przeprowadzonych badań i ustalenie planu postępowania terapeutycznego.
Podczas zajęć praktycznych u wielu wychowanków „Helenowa” – dzieci z trudnościami w uczeniu się – rozpoznano zaburzenia integracji sensorycznej. Pozwoliło to na poznanie pierwotnych przyczyn ich niepowodzeń szkolnych i przyczyniło się do szerszego wprowadzenia terapii SI w „Helenowie”.
Kurs zakończył się egzaminem sprawdzającym podstawy teoretyczne i umiejętności praktyczne w zakresie metod diagnostycznych, interpretacji wyników, planowania i prowadzenia terapii. Uczestnicy uzyskali zaświadczenia uprawniające do samodzielnego diagnozowania i prowadzenia terapii metodą SI.
W 1995r. Grażyna Cerańska pod patronatem Polskiego Towarzystwa Dysleksji zorganizowała pierwsze szkolenie nt. „Terapia ręki u dzieci z zaburzeniami grafomotorycznymi”,/prowadzenie Zbigniew Przyrowski/ podczas którego informacja   o terapii integracji sensorycznej dotarła do psychologów i terapeutów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych.
W 1996r. po uzgodnieniach z Violet Maas, Zbigniew Przyrowski  rozpoczął  szkolenie terapeutów w języku polskim. Na przełomie listopada i grudnia 1996 r. odbył się pierwszy kurs integracji sensorycznej I stopnia prowadzony przez Zbigniewa Przyrowskiego, który zaprosił do współpracy Ewę Grzybowską. W  tym samym roku Violet Maas prowadziła jeszcze jedno szkolenie w Helenowie, podczas którego asystowali jej: Ewa Grzybowska  i Zbigniew Przyrowski. Rok później, E. Grzybowska oraz Z. Przyrowski, współprowadzili  kurs razem z V. Maas. Kurs ten skończył się egzaminem dla asystentów, którym V. Maas przyznała uprawnienia  instruktorskie (tytuł co - teacher) do wspólnego prowadzenia szkoleń I i II stopnia.
W 1997r. w porozumieniu z Violet Maas został przyjęty jednorodny tryb prowadzenia szkoleń w zakresie integracji sensorycznej. Do dziś obejmuje on trzy stopnie:
I – Teoretyczne podstawy integracji sensorycznej
II – Nauka testów, opracowywania wyników i planowania terapii (ten stopień kończy się egzaminem)
III – Terapia (praktyczna analiza konkretnych przypadków).
W dniach odbył się w „Helenowie” w dniu 22.09. – 03.10.1997r. pod patronatem Umbrella Project był to ostatni kurs prowadzony przez Violet Maas.
W 1997 r. Zbigniew Przyrowski przetłumaczył  i zaadaptował w uzgodnieniu z Violet Maas instrukcję do Południowokalifornijskiego Testu Integracji Sensorycznej. Violet Maas postanowiła, że w przyszłości będzie odwiedzać Polskę jako konsultant integracji sensorycznej, będzie demonstrować techniki terapeutyczne SI i dokonywać ich głębszej analizy. Zaleciła też oddzielenie integracji sensorycznej od innych organizacji w Polsce. Ostatni raz V. Maas szkoliła polskich terapeutów w 2005r. w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Warszawie przy ul. Pilickiej.
Kilkuletnie starania o wydanie książki J. Ayres „Sensory Integration and the Child” zakończyły się niepowodzeniem, dlatego na prośbę Marii Borkowskiej i Zbigniewa Przyrowskiego Violet Maas napisała książkę o integracji sensorycznej. Dzięki staraniom ich w dniu 22.04.1998r. został podpisany kontrakt między wydawcą – Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi a Violet Maas, autorką książki „Learning through our senses”, w którym Violet Maas przyznała wydawcy prawa do jej przetłumaczenia, publikacji  i dystrybucji. Książka w tłumaczeniu Ewy Grzybowskiej, Marty Ślifirskiej i Zbigniewa Przyrowskiego pt. „Uczenie się przez zmysły. Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej” ukazała się w 1998r.
W 1998r. Zbigniew Przyrowski przeprowadził w Stołecznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej TOP pierwsze szkolenie nt. „Wpływ integracji sensorycznej na rozwój mowy”. Kolejne odbyło się w 1999r.
W 1998r. odbył się pierwszy kurs SI II stopnia w języku polskim prowadzony przez Zbigniewa Przyrowskiego i Ewę Grzybowską, który zakończył się zdaniem przez uczestników egzaminu i uzyskaniem certyfikatów. Od tej pory każdego roku organizowane są kursy I i II stopnia. W połowie pierwszej dekady dwudziestego pierwszego wieku /2005rok/ do grona instruktorów prowadzących szkolenia - po odbyciu przewidzianego stażu dołączyła: Małgorzata Dębińska – Pruchniak, a w końcu dekady również Magdalena Okrzasa i Małgorzata Kamienik.
W lutym 1999r. oraz listopadzie 2002r. w Ośrodku „Helenów” odbyły się Warsztaty Terapii SI. Prowadziły je Violet Maas i Bobbi Chow. W programie znalazły się głównie zajęcia praktyczne: planowanie i prezentacja terapii dzieci z różnymi dysfunkcjami integracji sensorycznej oraz omówienie problemów, z jakimi terapeuci stykają się w swojej codziennej pracy. B. Chow właśnie na tych warsztatach zaprezentowała terapeutom masaż i dietę sensoryczną J.P.Wilbarger. Podczas trwania Warsztatów, zgodnie z zaleceniami Violet Maas i oczekiwaniami terapeutów powstała idea niezależnego Stowarzyszenie Terapeutów SI.
W dniu 06.09.1999r. Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej – SI reprezentowane przez Komitet Założycielski w osobach: Barbara Jędrzejewska – Rudak, Grażyna Kaszyńska i Hanna Owczarska złożyło wniosek o rejestrację Stowarzyszenia.

12.10.2017 22:52:16

2. Od roku 2000...

W dniu 27.01.2000r. Sąd Okręgowy w Warszawie zarejestrował Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej – SI z siedzibą w Warszawie, ul. Hafciarska 80/86. Celem Stowarzyszenia jest propagowanie wiedzy z zakresu teorii i praktyki integracji sensorycznej wg Jean A. Ayres.
W dniu 01.06.2000 r. w „Helenowie” odbyło się pierwsze Walne Zebranie członków Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej – SI. Podczas obrad nadano prawa członkowskie osobom, które zadeklarowały chęć wstąpienia do Stowarzyszenia oraz dokonano wyboru władz Stowarzyszenia. W wyniku głosowania pierwszym Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej został Zbigniew Przyrowski, a członkami Zarządu Barbara Jędrzejewska-Rudak – wiceprezes, Małgorzata Karga – skarbnik, Ewa Grzybowska i Hanna Owczarska. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została Grażyna Cerańska, a członkami tej Komisji Mariola Rudnicka i Beata Sasinowska.
W dniu 10.11.2000r. podczas Warsztatów Terapii SI odbyło się uroczyste Walne Zebranie członków Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej, podczas którego wręczono Violet Maas honorowe członkostwo Stowarzyszenia.
W dniu 08.05.2001r. odbyło się Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej, na którym przedstawiono sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia za 2000r. Na posiedzeniu Zarządu podjęto uchwałę, że wszystkie kursy SI będą zasilały konto Stowarzyszenia oraz, że Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej ma wyłączność na organizowanie kursów II stopnia.
Na wniosek i dzięki staraniom Zbigniewa Przyrowskiego oraz współpracy Danuty Wardawy i Zofii Mangel został powołany do życia Biuletyn SI (pierwszy numer ukazał się z datą 01.06.2001r.), który regularnie ukazuje się do dzisiaj pod nazwą Integracja Sensoryczna./O historii biuletynu piszemy również w tym kwartalniku przyp. Red./. Czasopismo  na przestrzeni dziesięciu lat zmieniło swą szatę graficzną i stale podnosi poziom merytoryczny. Było i jest jedynym czasopismem wydawanym w Polsce w całości poświęconym terapii integracji sensorycznej, stanowi ważne źródło informacji o tej metodzie nie tylko dla specjalistów ale i dla rodziców. Nad wydawaniem, zawartością kwartalnika, doborem tekstów do tłumaczenia pracowało wiele osób na przestrzeni tych dziesięciu lat obecny skład redakcji to Zbigniew Przyrowski (Redaktor naczelny) oraz Ewa Grzybowska / dział zagraniczny/  Marta Wiśniewska (dział krajowy) i M. Kwiatkowska sekretarz.
Pod patronatem Stowarzyszenia organizowano spotkania terapeutów w różnych ośrodkach, w których stosuje się metodę integracji sensorycznej. Celem tych spotkań jest wymiana doświadczeń, omówienie problemów, z jakimi terapeuci spotykają się w swojej codziennej pracy, zaprezentowanie warsztatu pracy. Pierwsze spotkanie odbyło się przy okazji Walnego Zebrania w SOSW TPD „Helenów” 08.05.2001r. Zbigniew Przyrowski przedstawił diagnozę i program terapii zaburzeń integracji sensorycznej u dziecka z zespołem Williamsa, a Paulina Stolarska zaprezentowała na video sesję terapeutyczną dziecka ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, w której wykorzystała elementy terapii SI.
Na drugie spotkanie terapeuci zostali zaproszeni 15.02.2002r. do Szkoły Podstawowej Nr 264 przy ul. Majewskiego 17. Gospodarzem spotkania była Joanna Majewska, która między innymi odpowiadała na pytania, jakie wymagania należy spełnić, aby zastosować metodę SI w placówce oświatowej. Zbigniew Przyrowski zaprezentował nowe metody interpretacji zaburzeń integracji sensorycznej wg koncepcji Winnie Dunn, przedstawione na jednym z sympozjów w Stanach Zjednoczonych i opublikowane w 2001r. Przekazał też nowe arkusze do diagnozowania obronności dotykowej i kwestionariusz SI dla nauczycieli szkół podstawowych.
Trzecie spotkanie terapeutów integracji sensorycznej, zorganizowane przez Magdalenę Okrzasę odbyło się w listopadzie 2002r. w Przedszkolu Nr 17 na Placu Dąbrowskiego. Gospodyni spotkania podzieliła się swoimi doświadczeniami w prowadzeniu terapii SI dzieci autystycznych a Z. Przyrowski przedstawił doniesienia terapeutów ze Stanów Zjednoczonych dotyczące stosowania kamizelki obciążonej w terapii dzieci z ADHD, PDD i autyzmem.
Terapeuci Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej w ramach podnoszenia kwalifikacji i przekazywania doświadczeń w marcu 2003r spotkali się kolejny raz. Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej Nr 65 w Warszawie,  w której organizatorki spotkania – Ewa Anuszewska-Kołakowska i Olga Wojciechowska prowadziły diagnozę i terapię SI dzieci mających trudności w uczeniu się. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się między innymi, jak można łączyć zajęcia logopedyczne i reedukacyjne z terapią integracji sensorycznej oraz gdzie można kupić ciekawe pomoce terapeutyczne. Zbigniew Przyrowski wygłosił referat nt. „Diagnoza dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się”  i przedstawił opracowany przez siebie schemat diagnozy integracji sensorycznej.
Piąte warsztaty odbyły się  5 marca 2004 r. w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 19  przy ul. Małcużyńskiego 5 w Warszawie prowadzony przez p. Ewę Okurowską, Annę Ryszkiewicz,  i Renatę Siwa. Celem spotkania  było poszukiwanie nowych rozwiązań terapeutycznych w oparciu o prezentowane nagrania filmowe oraz opisy prowadzonych pacjentów. Wszyscy  obecni otrzymaliśmy wyniki badań dwojga dzieci: dziewczynki  w wieku 12 lat i chłopca   w wieku 14 lat. Koleżanki dość szczegółowo (jak na te warunki) scharakteryzowały  problemy samych dzieci,  jak i te z którymi borykają się  one prowadząc terapię.

Po raz kolejny spotkanie odbyło się 25.11.2005r w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Piasecznie ul. Julianowaska 66b gdzie pracujące terapeutki Monika Grzywka i Izabela Kaczmarek-Brudzińska pokazały film z terapii integracji sensorycznej i podzieliły się swoimi doświadczeniami z uczestnikami spotkania. Zbigniew Przyrowski w multimedialnym wykładzie przedstawił, zaproponował nową klasyfikacje zaburzeń integracji sensorycznej, która również od tej chwili zaczęła obowiązywać podczas szkoleń na terapeutę integracji sensorycznej. Uczestnicy otrzymali również opracowany przez Z.Przyrowskiego Kwestionariusz Rozwoju Sensomotorycznego Dziecka, Kwestionariusz Obserwacji Integracji Sensorycznej Niemowląt, oraz nowy Arkusz Klinicznej Obserwacji.
Jeszcze raz, tym razem w 2007 roku w Zakopanem odbyły się zaplanowane na trzy dni warsztaty nt . „Wyciąganie wniosków diagnostycznych w oparciu o wyniki testów i obserwacji klinicznych. Planowanie terapii.”- warsztat, prowadzenie: Zbigniew Przyrowski . „Zastosowanie metody integracji sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci autystycznych”- prowadzenie : Magdalena Okrzasa. „Ontogeneza odruchowa dziecka” – prowadzenie : Joanna Surowińska. Każdy z uczestników brał udział w dwóch szkoleniach.

W dniu 28.06.2002r. w Ośrodku „Helenów” odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze na którym przedstawiono sprawozdanie z działalności Zarządu oraz dokonano wyboru nowych władz Stowarzyszenia. W wyniku głosowania ponownie prezesem został Z. Przyrowski, a w skład Zarządu weszły Bożena Odowska-Szlachcic – wiceprezes, Urszula Suchecka – skarbnik, Ewa Grzybowska i Hanna Owczarska. W skład Komisji Rewizyjnej weszły: Grażyna Cerańska – przewodnicząca, Beata Sasinowska i Joanna Antoniewicz.
W roku 2004r. podczas kolejnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w skład Zarządu PSTIS weszli: Zbigniew Przyrowski - prezes, Magdalena Okrzasa -wiceprezes, Urszula Suchecka - skarbnik, Ewa Grzybowska – sekretarz  oraz Andrzej Nowak. W skład Komisji Rewizyjnej weszły: Elżbieta Rybak, Anna Dąbrowska, Renata Siwa.
W dniach 22-23 maj 2004 roku w Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów” Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej we współpracy z Polskim Towarzystwem Dysleksji w Warszawie Koło Nr 1 i Dyrekcja Centrum Rehabilitacji zorganizowało ogólnopolską konferencję naukową na temat „Wspomaganie rozwoju uczniów z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej”, podczas której wygłosił referat na temat zaburzeń integracji sensorycznej w zespole ADHD prezes PSTIS Zbigniew Przyrowski. W konferencji wzięło udział wiele znanych osób min. prof. E.Gruszczyk-Kolczyńska.
W dniu 6 grudnia 2003r. z inicjatywy zarządu Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej w „Helenowie” odbyło się uroczyste spotkanie z okazji  dziesięciolecia wprowadzenia metody integracji sensorycznej w Polsce. Podczas spotkania wygłoszono trzy referaty  ‘Metoda Integracji Sensorycznej w Polsce –rys historyczny D. Wardawa, „Doniesienia z prac badawczych nad funkcjonowaniem autonomicznego układu nerwowego  u dzieci z dysfunkcjami modulacji sensorycznej Z. Przyrowski i „ Postulaty do usprawniania integracji sensorycznej u dzieci z autyzmem – z doświadczeń klinicystów. Dziecko autystyczne studium przypadku” E. Grzybowska. Podczas spotkania była również zorganizowana wystawa prezentująca różne dokumenty związane z promowaniem integracji sensorycznej w Polsce.
W 2005r. przez prezesa PSTIS Zbigniewa Przyrowskiego została utworzona strona stowarzyszenia. Kolejne wcielenia strony były już robione przez fachowców w tej dziedzinie. W tym samym roku Marta Wiśniewska złożyła program warsztatów edukacyjnych dla rodziców, który został zaakceptowany przez Zarząd PSTIS. W 2006r.  Zarząd przyjął inicjatywę stworzenia  i pozytywnie zaopiniował program szkolenia dla lekarzy pediatrów przygotowany przez Elżbietę Ptasińską i Magdalenę Cubrzyńską – Kucharską. W tym samym roku rozpoczęto szkolenia dla rad pedagogicznych w placówkach oświatowych na terenie całej Polski. Początkowo szkolenia były prowadzone przez Martę Perekito. Dzięki staraniom Marty Wiśniewskiej, do grona wykładowców dołączyli: Małgorzata Ardel, Joanna Agapow, Anna Szumska, Janina Bernacka oraz Tadeusz Sobolewski.
W roku 2006r. zostało podpisane porozumienie o współpracy między PSTIS a Fundacją Synapsis. Dotyczyło wzajemnych szkoleń terapeutów.
W roku 2007r. zmianie uległ adres siedziby. PSTIS z Ośrodka „Helenów” przeniosło się do Prywatnej Wyższej Szkoły Biznesu, Administracji i Technik Komputerowych przy ulicy Bobrowieckiej.
31 maja 2008r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze, na którym przedstawiono sprawozdanie z działalności Zarządu za lata 2004 - 2008 oraz dokonano wyboru nowych władz Stowarzyszenia. Na Walnym Zebraniu dotychczasowy prezes Zbigniew Przyrowski ogłosił swoją decyzje o nie kandydowaniu ponownie na stanowisko prezesa zachęcając do przejęcia odpowiedzialności za Stowarzyszenie młodszemu pokoleniu. W wyniku głosowania prezesem została Marta Wiśniewska a w skład Zarządu weszły Justyna Paluchowska– wiceprezes, Joanna Antoniewicz– skarbnik, Beata Andrukiewicz-Karaś – sekretarz oraz Urszula Suchecka i Barbara Darlińska. W skład Komisji Rewizyjnej weszły: Elżbieta Rybak, Anna Dąbrowska  i Lucyna Bielec.

26.12.2012 23:12:44

3.Obecnie

PSTIS poza kursami I i II stopnia systematycznie prowadzi kursy doskonalące dla terapeutów SI (III stopień). Są to: „Terapia dzieci autystycznych”, „ Nadpobudliwość psychoruchowa”, „Rozwój odruchowy dziecka”. W roku 2008 i 2009 Zarząd PSTIS uruchomił dwa nowe kursy III stopnia „Padaczka” oraz „Terapia wzroku”, a w 2010 roku odbyły się szkolenia na temat: „Logopedia a SI”, „Praca z uczniem z dysleksją”. Prezes, Marta Wiśniewska nawiązała współpracę z Ośrodkiem Terapii „SOTIS”, w wyniku której uruchomiono cykliczne szkolenie „Zespół Aspergera”. W styczniu 2009r. Zarząd opracował standardy diagnozy SI dokonywanej przez terapeutów, którzy posiadają certyfikat PSTIS. W tym samym roku M. Wiśniewska stworzyła folder informacyjny dotyczący Stowarzyszenia i terapii integracji sensorycznej, który jest rozpowszechniany w przychodniach zdrowia, poradniach psychologiczno – pedagogicznych, ośrodkach wczesnej interwencji etc. W 2010r. również M. Wiśniewska wykonała plakat reklamowy zawierający zestaw objawów zaburzeń integracji sensorycznej dla rodziców, nauczycieli, lekarzy i in. Plakat ten jest rozsyłany do placówek oświatowych i medycznych. 
Na przełomie 2009 i 2010, prezes Marta Wiśniewska podjęła starania o uzyskanie dotacji z Fundacji Kronenberga na szkolenia I i II stopnia dla nauczycieli z małych miast i wsi. 
W roku 2009 Zarząd dokonał zmiany szaty graficznej strony internetowej oraz zaktualizował dane członków PSTIS. Obecna szata graficzna strony pozwala rodzicom i innym zainteresowanym, znaleźć informacje o Stowarzyszeniu, kursach, zaburzeniach integracji sensorycznej. Chętni mogą pobrać i wypełnić Kwestionariusz Sensomotoryczny Z. Przyrowskiego ułatwiający orientację w ewentualnych problemach dzieci. Udostępniona jest również lista gabinetów SI (adres i telefon kontaktowy) działających na terenie całej Polski.
Od początku istnienia Stowarzyszenia podczas każdego Walnego Zebrania Członków odbywały się seminaria szkoleniowe. Prelegentami byli między innymi: psycholog, specjalista w zakresie metody Tomatisa Małgorzata Szurlej, neurolog, specjalista w zakresie EEG-Biofeedback Michaela Pakszys, dr Krystyna Rymarczyk z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nęckiego, Zofia Szwiling instruktor terapii NDT, prezes Stowarzyszenia im. H. Aspergera „Nie-grzeczne dzieci” Ilona Rzemieniuk, neurolog, dr Teresa Żarecka ordynator oddziału neurologii dziecięcej w Zagórzu i inni.
Stowarzyszenie od 2005 roku prowadzi bibliotekę, założoną przez Zbigniewa Przyrowskiego ,który za zgodą zarządu w okresie gdy był prezesem sprowadzał ze Stanów Zjednoczonych niedostępne na naszym rynku książki z zakresu terapii integracji sensorycznej, obecnie systematycznie jest wzbogacana o pozycje anglojęzyczne i polskojęzyczne. Księgozbiór jest inwentaryzowany i dostępny w siedzibie Stwowarzyszenia.
Dzięki staraniom prezes, Marty Wiśniewskiej udało się zrealizować /zaakceptowany w 2006r. przez zarząd PSTIS pomysł i opracowany przez Elżbietę Ptasińską i Magdalenę Cubrzyńską – Kucharską program szkolenia lekarzy/ i doprowadzić do pierwszego szkolenia dla lekarzy w kwietniu 2010r. Szkolenia te odbywają się co roku w grudniu.
PSTIS od wielu lat prowadzi intensywną działalność na rzecz rodziców organizując Warsztaty Edukacyjne z zakresu metody Integracji Sensorycznej pod hasłem: Wiedząc czego szukasz, łatwiej to znajdziesz. Charakter warsztatów pozwala rodzicom zrozumieć problemy dzieci, rozpoznać zaburzenia SI, żeby móc zwrócić się o pomoc do specjalisty. Rodzice biorą udział w doświadczeniach sensorycznych, w trakcie których sami mogą „przeżyć” problemy swoich dzieci. Warsztaty prowadzi Marta Wiśniewska.
Członkowie PSTIS propagują wiedzę na temat SI wśród studentów kierunków pedagogicznych, psychologicznych oraz logopedycznych prowadząc regularne wykłady i realizując bloki tematyczne na uczelniach wyższych – Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej również w ramach studiów podyplomowych. Ideę integracji sensorycznej propagują zarówno Członkowie PSTIS jak i osoby spoza Stowarzyszenia w postaci publikacji w książkach i czasopismach. Jednym z głównych miejsc publikacji wielu artykułów na temat integracji sensorycznej polskich autorów było i jest nasze czasopismo Integracja Sensoryczna / bibliografia zamieszczanych tam artykułów również publikujemy w tym kwartalniku przyp. Red./ 

W listopadzie 2010 roku z okazji 10-lecia istnienia PSTIS, Zarząd Stowarzyszenia zorganizował I Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej – ujęcie interdyscyplinarne”. Wykłady wygłosili: prof. dr hab. Marta Bogdanowicz, prof. dr hab. Ludwika Sadowska, dr Krystyna Rymarczyk, dr n. med. Grażyna Banaszek, dr Anna Maria Choińska, dr Anna Prożych, dr Andrzej Senderski oraz gość specjalny prof. Winnie Dunn z University of Kansas w USA.

W styczniu prezes Marta Wiśniewska była gościem Szczecińskiego Sympozjum Neonatologicznego z wykładem dotyczącym zaburzeń samoregulacji u wcześniaków. Wystąpienie zostało przyjęte bardzo pozytywnie, czego efektem był udział M. Wiśniewskiej w kolejnych konferencjach i spotkania Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego.

W kwietniu 2012 roku prezes Marta Wiśniewska w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w W-wie obroniła pierwszą w Polsce rozprawę doktorską dotyczącą Profilów sensorycznych dzieci z zaburzeniami w rozwoju w wieku 3-10 lat,uzyskując tytuł dr n. humanistycznych w zakresie pedagogiki. Również w tym samym roku ukazały się dwa artykuły poświęcone zaburzeniom samoregulacji i dysfunkcjom integracji sensorycznej ("Pediatria Polska" - czasopismo punktowane oraz "Dyrektor Szkoły").

Również w 2012 roku ukazała się książka Zbigniewa Przyrowskiego, wieloletniego prezesa PSTIS (2000-2008) "Integracja sensoryczna. Wprowadzenie do teorii, diagnozy i terapii".

W maju 2012 roku odbyły się kolejne wybory władz Stowarzyszenia. W skład Zarządu weszły: Marta Wiśniewska (prezes), Jolanta Kazanowska (wiceprezes), Irena Olbryś (skarbnik), Marta Wasilewska (sekretarz) oraz Urszula Suchecka (członek). Gościem Walnego Zabrania była prof. Ewa Pisula, która zaprosiła Członków PSTIS do współpracy w zakresie badań nad autyzmem.

W grudniu 2012 roku prezes Marta Wiśniewska uruchomiła pierwszy w Polsce projekt ODBK SI (Ogólnopolski Dzień Bezpłatnych Konsultacji z zakresu SI). W październiku 2013 roku odbył się Ogólnopolski Tydzień Bezpłatnych Konsultacji z zakresu SI - OTBK SI. Z bezpłatnych konsultacji skorzystało już drugi raz łącznie ponad 1200 dzieci na terenie całej Polski.

W 2013 roku w "Postępach Neonatologii" ukazał się artykuł dotyczący wykorzystania technik z zakresu integracji sensorycznej w odniesieniu do wcześniaków. Współautorem tekstu była dr n. hum. Marta Wiśniewska, prezes PSTIS. Tekst ten był kolejnym zakresem współpracy z lekarzami.
 
W lutym 2013 roku PSTIS nabyło nieruchomość, która stała się siedzibą PSTIS. Lokal o powierzchni 250m2 składający się kilku pomieszczeń znajduje się w Warszawie przy ul. Majdańskiej 3/7B.
 
W maju 2013 roku dr n. hum. Marta Wiśniewska, prezes PSTIS uruchomiła panel wykładów otwartych oraz panel bezpłatnych szkoleń warsztatowych.
 
W czerwcu 2014 roku odbyło się szkolenie na temat "Treningu astronauty" prowadzone przez Mary Kawar z USA, licencjonowanego terapeutę zajęciowego (OT/L).
 
W dn. 20 czerwca 2014 roku dr Marta Wiśniewska zrezygnowała z pełnionej przez siebie funkcji prezesa. Decyzją Zarządu na mocy art. 17 Statutu Stowarzyszenia, prezesem została Jolanta Kazanowska, wiceprezesem Urszula Suchecka (członek - założyciel Stowarzyszenia), funkcje skarbnika i sekretarza pozostały bez zmian, do Zarządu dołączyła Ewa Grzybowska (instruktor - senior) jako wolny członek.
 
 
Od kilku lat PSTIS udziela także rekomendacji gabinetom SI, które spełniają ustalone kryteria.
PSTIS ma uruchomione dyżury telefoniczne członków Zarządu oraz mentorów SI, podczas których można zdobyć różnorodne informacje na temat metody SI, kursów i szkoleń oraz innych spraw związanych z PSTIS i metodą SI.

16.02.2015 23:41:37

Publikacje nt. integracji sensorycznej (poza publikacjami w Kwartalniku Integracja Sensoryczna)

1. Bogdanowicz, M. (1997). Integracja percepcyjno-motoryczna: teoria – diagnoza – terapia. Warszawa: CMPP-P.

2. Borkowska, M. (1999).Uwarunkowania rozwoju ruchowego i jego zaburzenia w mózgowym porażeniu dziecięcym. Warszawa. WSiP.

3. Grzybowska, E. (1998). Metoda Integracji Sensorycznej - nowy kierunek w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego. [W] E. Tomasik, E. Mazanek red. – Współczesne tendencje w rehabilitacji, Warszawa. Wydawnictwo Akademickie Żak.

4. Grzybowska, E. (1999). Metoda integracji sensorycznej (SI). W: Rewalidacja 2(6).

8. Przyrowski, Z. (1998). Dysfunkcje integracji sensorycznej i deficyty fragmentaryczne w zespole mózgowego porażenia dziecięcego. [W] E. Mazanek red. – Dziecko niepełnosprawne ruchowo. Warszawa. WSiP.

9. Przyrowski, Z. (1997). Nowe formy terapii dzieci z trudnościami w uczeniu się. Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Nr 5.

10. Przyrowski, Z. (1998). Terapia integracji sensorycznej. Materiały z konferencji nt. „Neurofizjologiczne aspekty rozwoju dziecka”. Kielce.

11. Przyrowski, Z. (2001). Podstawy diagnozy i terapii integracji sensorycznej. [W] C. Szmigiel red. Podstawy diagnostyki i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Kraków. AWF.

12. Przyrowski, Z. (2002). Terapia integracji sensorycznej. [W] Metody wspomagające rozwój mowy w różnych jego opóźnieniach. Opr. M. Przybysz-Piwkowa. Warszawa. Wydawnictwo DiG.

13. Przyrowski, Z. (1998). Dysfunkcje w zakresie integracji sensorycznej i deficyty fragmentaryczne w zespole mózgowego porażenia dziecięcego [W] E. Mazanek (red.) Dziecko niepełnosprawne ruchowo. Warszawa. WSiP.

14. Przyrowski, Z. (2001). Podstawy diagnozy i terapii integracji sensorycznej. [W] Cz. Szmigiel (red.) Podstawy Diagnostyki i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Podręcznik dla studentów kierunku fizjoterapii, magistrów rehabilitacji oraz lekarzy pediatrów Kraków: AWF.

15. Przyrowski, Z. (2012). Integracja sensoryczna. Wprowadzenie do teorii, diagnozy i terapii. Warszawa: EMPIS.

16. Wiśniewska, M. Opis skali do obserwacji i przebiegu rozwoju integracji sensorycznej i oceny zaburzeń integracji sensorycznej – Biuletyn SI Rok 3 Nr 3 (2003).

17. Wiśniewska, M. (2005). Terapia integracji sensorycznej [W] E. Kulesza (red.) Rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w wieku przedszkolnym, Warszawa. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

18. Wiśniewska, M. Diagnoza procesów integracji sensorycznej u dzieci w wieku 0-3 i starszych. Pediatria Polska. (publikacja punktowana)

19. Wiśniewska, M. (2008). Zastosowanie metody SI w pracy z dzieckiem autystycznym. Rewalidacja, 2(24).

20. Wiśniewska, M. (2008).Integracja sensoryczna – SI. Bardziej Kochani 3(28).

21. Wiśniewska, M. (2008). Terapia integracji sensorycznej. Przyjaciel, 1(8).

22. Wiśniewska, M. (2012). Cykl artykułów poświęcony integracji sensorycznej. Przyjaciel (2012-2013)

21. Wiśniewska, M. (2006). Integracja sensoryczna. Wychowanie w Przedszkolu, 10.


14.10.2013 19:10:43