POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - SI

Regulamin rekomendacji gabinetów SI

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

Regulamin określa tryb nabywania rekomendacji  Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej SI oraz wynikające z niej prawa i obowiązki.

§ 2

O rekomendację może ubiegać się osoba prowadząca gabinet, w którym pracuje przynajmniej jeden terapeuta posiadający certyfikat uprawniający do prowadzenia diagnozy i terapii wydany przez PSTIS SI, będący jego członkiem od co najmniej roku oraz legitymujący się minimum trzyletnim stażem pracy terapeutycznej SI.

§ 3

 1. Rekomendacja może być udzielona na okres trzech lat dla konkretnego gabinetu.
 2. Po upływie tego okresu gabinet występuje o ponowną rekomendację na niżej wymienionych warunkach.
 3. W celu utrzymania rekomendacji terapeuta lub/i właściciel gabinetu zobowiązany jest przedstawić wszelkie dokumenty oraz udostępnić salę terapeutyczną/gabinet członkom Komisji Rekomendacyjnej
 4. W czasie obowiązywania rekomendacji w gabinecie może pojawić się niezapowiedziana kontrola
 5. Jeśli terapeuta pracuje w kilku miejscach każdy gabinet powinien wystąpić o swoją rekomendację.

§ 4

Rekomendacja nie dotyczy diagnozowania i przebiegu terapii prowadzonych przez osoby niebędące członkami PSTIS SI.

§ 5

Rekomendacji udziela komisja powołana przez Zarząd PSTIS SI na podstawie oceny wymagań lokalowo – technicznych (wielkość sali i wyposażenie – załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz przedłożonej dokumentacji.

§ 6

 1. Procedura rekomendacyjna rozpoczyna się po wniesieniu jednorazowej bezzwrotnej opłaty w wysokości:
  • 1.000,00 zł – pierwsza rejestracja
  • 300 zł – przedłużenie rekomendacji na kolejne trzy lata

oraz wypełnieniu on-line 

FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO REKOMENDACJI 

Koszty rekomendacji dla gabinetów działających poza granicami Polski będą rozpatrywane indywidualnie.

§ 7

WARUNKI UDZIELENIA REKOMENDACJI

Osoba ubiegająca się o rekomendację winna:

 1. przedłożyć członkom Komisji Rekomendacyjnej następującą dokumentację:
  1. certyfikat nadający uprawnienia terapeuty wydany przez PSTIS SI,
  2. certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające pogłębianie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu integracji sensorycznej
  3. diagnozy, obserwacje przebiegu terapii, badania kontrolne, podsumowania terapii co najmniej 5 dzieci objętych terapią w okresie ostatnich trzech lat.
 2. dysponować gabinetem terapeutycznym spełniającym warunki określone w załączniku nr 1
 3. przedstawić dokumentację poświadczającą trzyletni staż pracy jako terapeuta SI.

§ 8

PRAWA GABINETÓW REKOMENDOWANYCH:

 1. Umieszczenie nazwy i adresu gabinetu na stronie internetowej Stowarzyszenia i Kwartalnika Integracja sensoryczna w zakładce „gabinety rekomendowane”
 2. Udostępnienie danych gabinetów absolwentom kursów SI, rodzicom uczestniczącym w szkoleniach oraz beneficjentom Nieodpłatnego Punktu Konsultacyjnego
 3. Używanie informacji o rekomendacji na papierze firmowym, ulotkach i stronie internetowej gabinetu
 4. Prowadzenie staży dla absolwentów kursów SI organizowanych przez PSTIS SI
 5. Prowadzenie praktyk studenckich na prośbę Zarządu PSTIS SI.
 6. Koszty stażu i praktyk są wewnętrznym ustaleniem między właścicielem gabinetu rekomendowanego, a osobą zainteresowaną, przy czym opiekunem stażu lub praktyk może być terapeuta spełniający warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

§ 9

OBOWIĄZKI GABINETÓW REKOMENDOWANYCH:

 1. Przestrzeganie obowiązujących w PSTIS SI zasad zawartych w Kodeksie etycznym terapeuty integracji sensorycznej
 2. Raz w roku wpłata na konto PSTIS SI darowizny na rzecz Stowarzyszenia w wysokości ustalonej przez Zarząd.

§ 10

PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Utratą rekomendacji skutkuje:
  1. stwierdzenie odstępstw od zasad zawartych w Kodeksie etycznym,
  2. stwierdzenie uchybień w funkcjonowaniu placówki
  3. nie wywiązywanie się z postanowień Regulaminu.
 2. Zarząd może uchylić decyzję o nadaniu rekomendacji również w przypadku:
  1. utraty członkostwa w PSTIS SI
  2. nie przestrzegania postanowień Statutu oraz regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
  3. z mocy prawa na skutek utraty praw publicznych.
 3. Utrata rekomendacji następuje w wyniku podjęcia decyzji przez Zarząd po uprzednim rozpatrzeniu sprawy przez komisję rekomendacyjną.
 4. Rekomendowanemu przysługuje prawo odwołania od decyzji Zarządu do Sądu Koleżeńskiego w terminie 10 dni od chwili otrzymania decyzji.

§ 11

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik nr 1

do Regulaminu Rekomendacji Gabinetów SI

Wymagania dotyczące warunków lokalowo-technicznych

Pomieszczenie do terapii:

 1. Pomieszczenie przynajmniej 6m x 4m /24 m2/
 2. Bez mebli ruchomych
 3. Pokój z naturalnym dziennym  oświetleniem /unikamy świetlówek/
 4. Sprzęt rozmieszczony tak, by nie przeszkadzał w terapii
 5. Twarda podłoga /przynajmniej w części/ taka, by dziecko mogło jeździć na deskorolce
 6. Przynajmniej dwa podwieszenia

Niezbędny sprzęt:

 1. Hamak
 2. Huśtawka terapeutyczna ze stabilizatorem
 3. Platforma
 4. Deskorolka
 5. Deska rotacyjna
 6. Podwieszany wałek lub „konik”
 7. „Helikopter”
 8. Duża piłka  /dwie o różnej średnicy/
 9. Materace i maty
 10. Drobny sprzęt terapeutyczny /do stymulacji dotykowej, węchowej, wzrokowej, słuchowej/ 


Dodatkowo zalecane, ale niekonieczne pomoce:

 1. „Maglownica”
 2. Beczka
 3. Kołyska
 4. Podwieszana dętka
 5. Huśtawka tarczowa
 6. Huśtawka żaba
 7. Podwieszana drabinka
 8. Batut /mini batut/
 9. Zjeżdżalnia
 10. Mały stolik
 11. Równoważnie
 12. Stołek z jedną nogą
 13. Grippery 
 14. Piłeczki, ringa, woreczki, pachołki, tarcze, pojemniki

25.09.2017 12:45:11

Formularz rekomendacji gabinetu