POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Zalecenia dla terapeutów w czasie pandemii

Szanowni Państwo,

wszyscy obserwujemy bardzo dynamiczną i niepewna sytuację związaną z pandemią COWID-19. Wiele rekomendacji traci aktualizację z dnia na dzień. 

Przekazując Państwu nasze sugestie pragniemy podkreślić, że poza tego typu regulacjami nadrzędną rolę ma aktualnie obowiązujące prawo. 

Mamy nadzieję, że kierując się wewnętrznymi regulaminami tworzonymi przez podmioty medyczne i oświatowe oferujące terapię integracji sensorycznej, zyskacie Państwo uzupełniającą podpowiedź efektywnej ochrony.

w imieniu zarządu PSTIS SI
Jolanta Kazanowska - prezesRekomendacja Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej SI dla terapeutów SI  
W CZASIE PANDEMII COVID-19

1.  Preselekcja pacjentów. Telefoniczne umówienie wizyty 

A.  Udzielenie niezbędnych informacji dotyczących zasad bezpiecznego korzystania z usług gabinetu terapii SI

B. Przeprowadzenie wywiadu o stanie zdrowia pacjenta i osób pozostających w jego najbliższym otoczeniu.

C . Ustalenie terminu wizyty  

D. W sytuacji zaistnienia podejrzenia o możliwym zakażeniu  dziecka, opiekuna czy osób z najbliższego otoczenia, wizyta nie może zostać zrealizowana. (Dodatni wywiad epidemiologiczny)

E. Grafik przyjmowania pacjentów należy układać tak, aby nie doprowadzać do gromadzenia się pacjentów w poczekalni. W miarę możliwości zachować 30 minutowe przerwy pomiędzy pacjentami. 

F. Pacjent umawiany jest na konkretną godzinę i zobowiązywany do punktualności

G. Odległość osób przebywających w jednym pomieszczeniu to minimum 2 m

H. W przypadku wykonywania diagnozy rekomenduje się przeprowadzić wywiad z rodzicem badanego dziecka przekazując drogą elektroniczną do wypełnienia formularz wywiadu oraz formularze sensomotoryczne.

2. Wizyta pacjenta

A. Dziecko przynosi strój do przebrania się przed zajęciami.

B. Terapeuta przyjmuje pacjenta ubrany w środki ochrony indywidualnej.

C. Przed wejściem do gabinetu,  należy umożliwić opiekunowi i dziecku umycie lub dezynfekcję rąk.  

D. Następnie należy zmierzyć temperaturę dziecka i opiekuna. Dziecku może towarzyszyć tylko 1 opiekun . Opiekun cały czas używa w maseczki

E. Przed zajęciami rodzic/opiekun aktualizuje i podpisuje wywiad w kierunku COVID-19.

F. Po zakończeniu terapii należy umożliwić opiekunowi i dziecku umycie  lub dezynfekcję rąk.

 G. Terapeuta po każdej wizycie pacjenta dokonuje wymiany lub dezynfekcji  użytych środków ochrony indywidualnej, myje i dezynfekuje ręce.

 H. Po każdej wizycie pacjenta, terapeuta dezynfekuje sprzęt SI oraz wietrzy salę

  I. Zaleca się co najmniej 2 x dziennie dezynfekować poczekalnie, klamki , blaty, dozowniki itp.

3. Zalecenia ogólne:

A. ograniczeniepowierzchni użytkowanej np. przez wydzielenie strefy parawanem, co pozwoli na ograniczenie obszaru dezynfekcji (dotyczy dużych gabinetów/sal terapii SI

B. sugeruje się korzystanie wyłącznie z pomocy łatwo poddających się odkażaniu, tj. przedmiotów plastikowych, pokrytych skajem, bądź innym spełniającym powyższy warunek materiałem.

C. pozostałe pomoce, np. hamak, helikopter mogą być wykorzystane w pracy tylko z jednym dzieckiem danego dnia, a następnie poddane praniu (czyszczeniu chemicznemu).

D. deskę rotacyjną i inne przedmioty, których pokrycie utrudnia właściwą dezynfekcję należy każdorazowo foliować.


📄 pobierz w pliku PDF

12.05.2020 10:39:19

Siedziba Stowarzyszenia bez aktywności

Szanowni Państwo.

Jako odpowiedzialne społecznie Stowarzyszenie jesteśmy świadomi zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19) w Polsce, dlatego w trosce o Państwa i naszych pracowników zdrowie oraz bezpieczeństwo podjęliśmy decyzję o zawieszeniu do odwołania wszystkich aktywności realizowanych w naszej siedzibie w Warszawie.
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub/i mailowego.

Będziemy Państwa informować na bieżąco o nowych ustaleniach i nowych terminach konsultacji, zajęć, spotkań, kroki te jednak uzależniamy od decyzji na szczeblu państwowym.

Dziękujemy za Państwa zrozumienie.

Życzymy zdrowia i spokoju.
Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej SI

17.04.2020 14:31:59

Oferta stanowiska w Kwartalniku IS

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej SI w Warszawie, ul. Majdańska 3 lok. 7B ogłasza konkurs na stanowisko 

redaktora naczelnego Kwartalnika Integracja Sensoryczna.

Wymagania:

 1. absolwent kursów w PSTIS, posiadający udokumentowane: doświadczenie w redagowaniu czasopisma lub wcześniejszej współpracy z redakcją czasopisma (optymalnie naukowego)
 2. wizja prowadzenia i rozwoju czasopisma

Obowiązki:

 1. stworzenie zespołu redakcyjnego (oferujemy pomoc w tym zakresie)
 2. kreowanie koncepcji czasopisma (w porozumieniu z Zarządem PSTIS SI) oraz jej realizacja
 3. pozyskiwanie autorów do pisania artykułów związanych z integracją sensoryczną
 4. zbieranie i przygotowanie materiałów do publikacji (przygotowywanie artykułów własnych, zamawianie i przyjmowanie materiałów nadsyłanych),
 5. odpowiedzialność za organizację i koordynowanie procesu redakcyjnego oraz przestrzeganie czasowe cyklu wydawniczego,
 6. wykonywanie innych czynności zleconych przez prezesa PSTIS SI wynikających z organizacji pracy Redakcji Kwartalnika.

Realizacja obowiązków redaktora naczelnego nastąpi na podstawie umowy – zlecenia.

Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:

 1. list motywacyjny,
 2. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej i numerem telefonu
 3. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, certyfikat terapeuty PSTIS SI
 4. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko redaktora naczelnego.

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 31 marca 2020 r. na adres: Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej SI, ul. Majdańska 3 lok. 7B, 04-088 Warszawa z dopiskiem na kopercie: Konkurs na redaktora naczelnego kwartalnika „Integracja sensoryczna”.

Na kopercie zawierającej ofertę należy podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji.

Warunkiem dopuszczenia do konkursu jest stwierdzenie przez komisję konkursową* spełnienia przez kandydata wymogów formalnych i merytorycznych. Informacja o wyniku konkursu znajdzie się na stronie internetowej po rozstrzygnięciu konkursu. Osoba wyłoniona w konkursie zostanie powiadomiona przed opublikowaniem wyniku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20 kwietnia 2020 r.

Prezes PSTIS SI może odstąpić od wyboru kandydata na stanowisko redaktora naczelnego czasopisma Integracja Sensoryczna w drodze niniejszego konkursu, bez podania przyczyny.

* Komisja konkursowa składa się z członków zarządu i co najmniej jednego instruktora.

03.03.2020 17:47:27

O nas

Naszym celem jest propagowanie wiedzy o integracji sensorycznej i jej wpływie na życie człowieka.

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej – SI jest organizacją, której zadaniem jest skupienie terapeutów integracji sensorycznej wokół wyznaczonych celów. Naszym głównym celem jest propagowanie wiedzy z zakresu teorii i terapii integracji sensorycznej.

Środkiem do tego jest:

 • kształcenie nowych terapeutów,
 • podnoszenie kwalifikacji tych, którzy już nimi są,
 • propagowanie idei wczesnej interwencji, by zapobiegać dysfunkcjom integracji sensorycznej,
 • promowanie badań z zakresu dysfunkcji integracji sensorycznej,
 • prowadzenie działalności informacyjnej (wydawanie Kwartalnika Integracja Sensoryczna, publikowanie artykułów, wykłady dla profesjonalistów i rodziców).
Obecnie Stowarzyszenie liczy około 800 Członków działających na terenie całej Polski. 
PSTIS jest w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych, nasz numer ewidencyjny:

2.14/00392/2018

PSTIS jest wpisane do bazy usług rozwojowych.

PSTIS - członkowie na szkoleniu

03.03.2020 21:48:31