POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PSTIS SI

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów lntegracji Sensorycznej Sl

z dnia 11 lipca 2021 r.

ws. wyboru Prezesa i Zarządu na kadencje 2021 - 2025

Działając na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 5 Statutu PSTIS Sl Walne Zebranie Członków PSTIS Sl i zgodnie ze szczegółowym trybem wyboru władz Stowarzyszenia przyjętym w drodze tajnego głosowania, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków uchwala, co następuje:

§1.
Powołuje się na stanowisko Prezesa: Beatę Golę

§2.
Powołuje się członków Zarządu w składzie:

Katarzyna Skarewicz – Wiceprezes
Urszula Suchecka – Skarbnik
Ilona Nitychoruk-Piekarz – Sekretarz
Beata Tkaczyk – Członek Zarządu


§3.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sekretarz Zebrania
Justyna Smorczewska

Przewodniczący Zebrania
Beata Andrukiewicz

ed.: 13.07.2021 12:24:57

utworzony.: 13-07-2021