POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Siedziba Stowarzyszenia bez aktywności

Szanowni Państwo.

Jako odpowiedzialne społecznie Stowarzyszenie jesteśmy świadomi zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19) w Polsce, dlatego w trosce o Państwa i naszych pracowników zdrowie oraz bezpieczeństwo podjęliśmy decyzję o odwołaniu do 31 marca włącznie wszystkich aktywności realizowanych w naszej siedzibie w Warszawie.
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub/i mailowego.

Będziemy Państwa informować na bieżąco o nowych ustaleniach i nowych terminach konsultacji, zajęć, spotkań, kroki te jednak uzależniamy od decyzji na szczeblu państwowym.

Dziękujemy za Państwa zrozumienie.

Życzymy zdrowia i spokoju.
Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej SI

14.03.2020 14:18:48

Oferta stanowiska w Kwartalniku IS

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej SI w Warszawie, ul. Majdańska 3 lok. 7B ogłasza konkurs na stanowisko 

redaktora naczelnego Kwartalnika Integracja Sensoryczna.

Wymagania:

 1. absolwent kursów w PSTIS, posiadający udokumentowane: doświadczenie w redagowaniu czasopisma lub wcześniejszej współpracy z redakcją czasopisma (optymalnie naukowego)
 2. wizja prowadzenia i rozwoju czasopisma

Obowiązki:

 1. stworzenie zespołu redakcyjnego (oferujemy pomoc w tym zakresie)
 2. kreowanie koncepcji czasopisma (w porozumieniu z Zarządem PSTIS SI) oraz jej realizacja
 3. pozyskiwanie autorów do pisania artykułów związanych z integracją sensoryczną
 4. zbieranie i przygotowanie materiałów do publikacji (przygotowywanie artykułów własnych, zamawianie i przyjmowanie materiałów nadsyłanych),
 5. odpowiedzialność za organizację i koordynowanie procesu redakcyjnego oraz przestrzeganie czasowe cyklu wydawniczego,
 6. wykonywanie innych czynności zleconych przez prezesa PSTIS SI wynikających z organizacji pracy Redakcji Kwartalnika.

Realizacja obowiązków redaktora naczelnego nastąpi na podstawie umowy – zlecenia.

Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:

 1. list motywacyjny,
 2. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej i numerem telefonu
 3. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, certyfikat terapeuty PSTIS SI
 4. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko redaktora naczelnego.

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 31 marca 2020 r. na adres: Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej SI, ul. Majdańska 3 lok. 7B, 04-088 Warszawa z dopiskiem na kopercie: Konkurs na redaktora naczelnego kwartalnika „Integracja sensoryczna”.

Na kopercie zawierającej ofertę należy podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji.

Warunkiem dopuszczenia do konkursu jest stwierdzenie przez komisję konkursową* spełnienia przez kandydata wymogów formalnych i merytorycznych. Informacja o wyniku konkursu znajdzie się na stronie internetowej po rozstrzygnięciu konkursu. Osoba wyłoniona w konkursie zostanie powiadomiona przed opublikowaniem wyniku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20 kwietnia 2020 r.

Prezes PSTIS SI może odstąpić od wyboru kandydata na stanowisko redaktora naczelnego czasopisma Integracja Sensoryczna w drodze niniejszego konkursu, bez podania przyczyny.

* Komisja konkursowa składa się z członków zarządu i co najmniej jednego instruktora.

03.03.2020 17:47:27

O nas

Naszym celem jest propagowanie wiedzy o integracji sensorycznej i jej wpływie na życie człowieka.

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej – SI jest organizacją, której zadaniem jest skupienie terapeutów integracji sensorycznej wokół wyznaczonych celów. Naszym głównym celem jest propagowanie wiedzy z zakresu teorii i terapii integracji sensorycznej.

Środkiem do tego jest:

 • kształcenie nowych terapeutów,
 • podnoszenie kwalifikacji tych, którzy już nimi są,
 • propagowanie idei wczesnej interwencji, by zapobiegać dysfunkcjom integracji sensorycznej,
 • promowanie badań z zakresu dysfunkcji integracji sensorycznej,
 • prowadzenie działalności informacyjnej (wydawanie Kwartalnika Integracja Sensoryczna, publikowanie artykułów, wykłady dla profesjonalistów i rodziców).
Obecnie Stowarzyszenie liczy około 800 Członków działających na terenie całej Polski. 
PSTIS jest w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych, nasz numer ewidencyjny:

2.14/00392/2018

PSTIS jest wpisane do bazy usług rozwojowych.

PSTIS - członkowie na szkoleniu

03.03.2020 21:48:31