POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Warunki przyjęcia deklaracji

O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd PSTIS po:

  • wypełnieniu przez kandydata formularza deklaracji (poniżej) 
  • zapoznaniu się i zobowiązaniu się do przestrzegania „Kodeksu etycznego terapeuty integracji sensorycznej (SI) oraz standardów prowadzenia diagnozy i terapii integracji sensorycznej” (pobierz plik pdf)
  • opłaceniu składki członkowskiej (140 zł rocznie).

ed.: 03.01.2023 19:52:47

utworzony.: 16-01-2013

Deklaracja członkowska PSTIS

Aktualizuję dane
Imię: *
Nazwisko: *
Drugie imię:
(jeśli posiadasz)
Miejscowość: *
Ulica *
nr domu/nr lokalu *
Kod pocztowy: *
Telefon: *
e-mail: *
Zawód: *
Specjalność/specjalizacja: *
Rok ukończenia
kursu II stopnia SI:
*
Numer certyfikatu PSTIS:
maks. 4 cyfry (przepisz z hologramu)
*
Ukończone kursy specjalistyczne: *
Data i miejsce uzyskania dyplomu uczelni wyższej: *

pracuję w firmie/instytucji  
prowadzę prywatny gabinet   
nie jestem zatrudniona(-y)

Miejsce pracy:
Nazwa: *
Adres firmy/instytucji: *
Telefon:

* Oświadczam, że zapoznałam/em się z Kodeksem etycznym terapeuty integracji sensorycznej (SI) oraz standardami prowadzenia diagnozy i terapii integracji sensorycznej”. Przyjmuję do wiadomości iż jest obowiązujący dla wszystkich Członków Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji i zawiadomień o Walnych Zebraniach Członków Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej na mój adres mailowy.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej Deklaracji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie ze statutem Stowarzyszenia PSTIS SI.