POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Move to Learn® – szkolenie III stopnia

Zapraszamy terapeutów na nowe ciekawe szkolenie:

MOVE TO LEARN – RUCH DLA UCZENIA SIĘ jako metoda wspomagająca pracę terapeuty SI 

Formularz zgłoszeniowy – rejestracja

Prowadząca: dr hab. Agnieszka Olechowska

Czas trwania: 2 dni

Termin: 18-19 grudnia 2021 

Formuła: stacjonarnie

Liczba uczestników: max. 20 osób

Wymagania dot. kursu: w drugim dniu zajęć strój sportowy

W czasie kursu uczestnicy otrzymają podręcznik metodyczny z zakresu programu Ruch dla Uczenia się (Move to Learn®) oraz po zaliczeniu testu teoretycznego i poprawnie zrealizowanej symulacji zajęć praktycznych (ćwiczenia na podłodze), certyfikaty potwierdzające kompetencje w zakresie prowadzenia zajęć według programu Ruch dla Uczenia się (Move to Learn®) z dziećmi w wieku 5-15 lat.

Cena: 550 PLN brutto dla członków PSTIS SI

600 PLN brutto dla osób spoza PSTIS SI

(Członków Stowarzyszenia prosimy o wpisanie podczas rejestracji nr certyfikatu, a osoby spoza Stowarzyszenia prosimy o pominięcie tego pola bądź wpisanie zera)

*jest możliwość otrzymania faktury

Przy tej okazji uprzejmie informujemy, że zmieniły się numery naszych kont bankowych. Nowy numer konta dedykowanego wpłatom za kursy III stopnia:

Santander Bank Polska
45 1090 0088 0000 0001 4842 4631

Tematyka:

Kurs przygotowany dla: nauczycieli, nauczycieli-specjalistów, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów i terapeutów, a także rodziców, którzy chcą posiadać umiejętność pracy z dziećmi w wieku 5-15 lat według programu percepcyjno-motorycznego Ruch dla Uczenia się (Move to Learn®).

Celem kursu jest pogłębienie i usystematyzowanie teoretycznej wiedzy uczestników na temat najczęstszych przyczyn i przejawów opóźnienia neurorozwoju u dzieci oraz zapoznanie z założeniami i sposobem praktycznej realizacji programu Move to Learn ® jako jednego z możliwych sposobów wspierania dziecka w jego rozwoju i uczeniu się.

Podczas kursu uczestnicy biorą udział w sesji teoretycznej i w ćwiczeniach praktycznych dotyczących: zasad leżących u podstaw opóźnienia neurorozwoju (neurodevelopmental delays NDD), roli odruchów pierwotnych i posturalnych w rozwoju dziecka, praktycznego zastosowania sekwencji ruchów z programu Move to Learn® (MtL) przygotowującego do stosowania ćwiczeń w praktyce terapeutycznej.

Po zakończeniu kursu uczestnik:

  • ma orientację w ważniejszych cechach rozwoju neurologicznego dziecka, potrafi wyjaśniać i różnicować wybrane pojęcia związane z tym obszarem rozwoju takie jak neuroplastyczność, neurorozwój, opóźnienie/zaburzenie neurorozwojowe, itp.,
  • zna najczęstsze przyczyny i przejawy opóźnienia neurorozwoju u dzieci,
  • potrafi wymienić przykłady trudności w rozwoju i funkcjonowaniu dzieci w przedszkolu czy szkole i formułować hipotezy dotyczące możliwych przyczyn tych trudności,
  • zna podstawy teoretyczne i przesłanki praktyczne, na których opiera się Program oraz możliwe sposoby wspomagania rozwoju dzieci w wybranych obszarach,
  • zna założenia programu „Ruch dla Uczenia się”, wyniki quasi-eksperymentalnych badań skuteczności ćwiczeń ruchowych stosowanych w czasie Programu oraz historię jego ponad dziesięcioletniego upowszechniania w Polsce i zagranicą,
  • zna i rozumie przebieg ważniejszych odruchów bezwarunkowych, okres ich fizjologicznego występowania w rozwoju dziecka, możliwe przyczyny i przejawy ich przedłużonej obecności, a także wyniki badań naukowych wykazujących korelację między obecnością przetrwałych odruchów bezwarunkowych a różnego rodzaju późniejszymi trudnościami w uczeniu się badanych dzieci,
  • zna wszystkie sekwencje ruchowe składające się na program „Ruch dla Uczenia się”,
  • poprawnie wykonuje wszystkie sekwencje ruchowe z programu.


Biogram:

prof. APS, dr hab. Agnieszka Olechowska, dyrektor Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Pedagog specjalny, logopeda, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Badacz realizujący krajowe i międzynarodowe projekty, a także praktyk – z doświadczeniem w pracy pedagogicznej jako nauczyciel kształcenia zintegrowanego oraz jako nauczyciel-specjalista logopeda w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych. Zainteresowania naukowe z pogranicza nauk humanistycznych i społecznych (pedagogiki, pedagogiki specjalnej, socjologii, psychologii, językoznawstwa i nauk o prawie) dotyczą wybranych aspektów funkcjonowania uczniów z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi (m.in. wynikającymi z zaburzenia lub opóźnienia neurorozwoju, w tym rozwoju psychomotorycznego, języka i mowy itd.), w przestrzeni edukacyjnej i międzyludzkiej oraz sposoby w jaki są definiowane ich potrzeby z perspektywy zmieniających się paradygmatów pedagogiki.

Autorka m.in. książek: Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wskazówki dla nauczycieli (2001), Specjalne potrzeby edukacyjne (2016) oraz Specjalne potrzeby edukacyjne w urzędowym dyskursie pedagogicznym (2019), rozdziałów w publikacjach zbiorowych i artykułów w czasopismach pedagogicznych, e-learningowych materiałów dla nauczycieli (przygotowanych we współpracy z MEN, ORE), opatrzonej patentem UPRP pomocy dydaktycznej, narzędzi orientacyjnej diagnozy pedagogicznej, programów nauczania, przewodników metodycznych dla nauczycieli, oraz kart pracy dla dzieci uwzględniających specjalne potrzeby uczniów.

Rejestracja:
https://pstis.pl/pl/html/?str=move-to-learn


ed.: 11.10.2021 10:31:10

utworzony.: 05-10-2021